brovary84: (Default)
[personal profile] brovary84
 Перші “кайтен дзуші”, тобто конвеєрні суші, запустили в преф. Осака у місті Хіґаші-Осака у 33-му році епохи Шьова (тобто 1958 році по-нашому). Власник суші-закусочної стилю “стоячи” натхнився конвеєрним виробництвом на пивному заводі. Оскільки було це наступного року після запуску першого штучного супутника в СРСР, отримали вони назву “штучний супутник - суші, що крутяться”. А народилися в Осаці тому, що народ тут вічно кудись поспішає і не має часу. Тому конвеєр і покликаний був задовольнити нагальні потреби нетерплячих осакчан. 

1970 року вони дебютували і на Виставці EXPO-70, після того поширилися по всій країні. Але останнім часом відвідувачі ресторанів більше віддають перевагу не “швидкості доставки” їжі, а її смаковим характеристикам і різноманітності категорій страв у меню. Навіть у регіоні Кансай, де поблизу є внутрішнє море Сето і риба відзначається танпакуна (нежирним, легким) смаком, домінуюча тенденція споживачів в останні роки - маґуро (тунець) за будь-яких погоди та настрою. 

Ну, а суші розвиваються і далі - з овочами, все дорожчими видами риби і так далі. 

В Україні он уже в кожному генделі в кожній пор’ядній кав’ярні подають..Але це вже зовсім інша історія. 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

October 2017

S M T W T F S
123 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 06:17 am
Powered by Dreamwidth Studios