brovary84: (Maska)
[personal profile] brovary84

Зустріти в країні із дивною назвою “Маре:шіа” і не менш дивною столицею “Куара-Румпу:ру” професоршу з Індії, яка говорить російською без акценту, має вимову набагато кращу й чіткішу, ніж у Тимура (хоч із мене російський мовник такий самий, як і правник), і закінчила МҐУ 1989 року - хіба варто дивуватися таким незначним деталям?..

А ще мотоциклісти у цьому місті не знають спокою, маневрують поміж машинами так, що водії звичайні мусять повсякчас переживати, аби когось не переїхати, а коли під вечір починаються тропічні зливи (кажуть, вони майже щодня йдуть в однаковий час, за 4 дні нашого перебування - о 18:00:00), ті самі мотоциклісти переховуються від небесної води під естакадами автобанів, залізниць і які там ще у Румпу:ру є естакади. Взагалі за дуже приблизними підрахунками голови Тимура, мотоциклістів і мотоциклів у цьому місті із дивною назвою десь утричі більше, ніж автомобілів та їхніх власників, і вп’ятеро більше ніж пішоходів. Тому коли Тимур, разом із головою, ходив прогулятися неподалік від будинку-готелю, то мусів боязко озиратися направо, наліво, вгору і вниз, навіть коли переходив вулицю на зелене світло (добре що хоч світло світлофорів тут теж зелене, а не якесь фіолетове чишо). 

 Прогулянка вийшла недовгою: місцеві дівчата весело підморгували і щось щебетали на своєму наріччі, картярі, забачивши моє наївне обличчя, здалеку потирали руки в передчутті великого виграшу, водії вироблених у Японії авто із забризканими брудом номерами хтиво пропонували підвезти куди треба, і навіть хлопець на касі в комбіні щось сердито буркнув собі під ніс, коли я купував зелений чай у пластиковій пляшці. 

Тому єдино можливий логічний висновок був таким: повертатися в тисячебалконний будинок-готель якомога швидше, і обов’язково тим самим шляхом, аби не заблукати в лабіринтах гостинності аборигенів. 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:34 am
Powered by Dreamwidth Studios