brovary84: (Maska)
[personal profile] brovary84
 Вчера на станціі Осака у вагон поїзда, що планував собі їхати в напрямку Кіото, зайшов японський (або принаймні азійський)дядечко невизначеного віку, зате із однозначним написом на сніжно-білій футболці, від якої ще й пахло засобом для пом'якшення при пранні (чи як це притомно сказати?). Написано було, вочевидь російською мовою, наступне:
Мишка
Не пизди

І два середніх пальці на білих руках у стилі Міккі Мауса з двох боків, а завершувалася композиція земною кулею із невиразним (але всеохоплюючим?) оком посередині. Як тільки дядько побачив, що пришелепкуватий гайдзін (тобто я) на нього витріщився, намагаючись якось напис потрактувати, він почав футболку двома руками прикривати сором'язливо. (Тре було соромитися, коли купував такий непотріб!)

І я оце задумався, чи це меседж для Горбі-чана у зв'язку з Курилами, чи ще якийсь модній тренд, про який я як завжди не знаю?..

Принагідно пригадалося, як бачив теж у районі Осаки товаріща з кириличним написом "корейская капуста по бросовой цене", і як одна викладачка в універі розповідала нам байку про жіночку з колишнього Союзу, яка захотіла мати футболку із знаком зодіаку "корова", а натомість нанесла на футболку ієрогліф корови звичайної, не зодіакальної. І так і ходила в Японії, догоджаючи аборигенам.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios