brovary84: (ikemen)
[personal profile] brovary84
 І молодик, і повен, 

Це я до того, що сьогодні (точніше, вже вчора) був повний місяць, до того ж зараз вересень, а значить - цей місяць найпрекрасніший протягом усього року, і ним треба інтенсивно милуватися. В храмах буддистських і синтоїстських проводять всякі заходи, здійснюють ритуали і місяцем милуються, пересуваючись на човнах по ставках чи річках, споживаючи солодкі японські пундики і запиваючи їх зовсім несолодким зеленим чаєм. 
Саме про заходи в таких храмах питали мене туристи, бо хотіли провести час корисно і плідно. Я їм усякого порозказував, розпрощався і пішов мостом Четвертої вулиці понад річкою Камо в напрямку театру Кабукі - Мінамідза, до речі, десь тут кабукі і народилося більше 500 років тому. 
Пішов, а там поруч із Мінамідза магазин виробника солодощів японських, оскільки пляшка з чаєм у мене вже була, виникла гостра необхідність купити до нього щось. Глибоко задумався, бо пропонували пундика з цьогорічними каштанами з району Тамба, а це - знаменитий в Кансаї смак!, і пундики “споглядання місяця”, з двома видами бобової пасти. Думав-думав, а тоді туристи потурбували знову, бо вони, бачте, вже купили всі вітаміни в універмазі і мчали в напрямку Ґіона. Поспиталися, що я тут, тобто там, забув, я пояснив, що не можу вибрати між двома пундиками, вони сказали, що про таке можна задумуватися тільки в Японії, і пішли купувати собі чай у комбіні. 
Зрештою переміг пундик місяцеспоглядальний, бо ж вересень і місяць-місяченько. Гармонію смаку з чаєм він створив неперевершену. 

І серпик, і рогалик, і місяць, як діжа.

(Кому цікаво, недолуге фото повного місяця поміж хмар є у моєму фейсбуці)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:31 am
Powered by Dreamwidth Studios