brovary84: (Maska)
[personal profile] brovary84
Майстри дзенських історій пишуть, що в стародавньому Китаї за династії Танґ (?) був буддистський монах Дзьо:Шю: Дзю:Шін, який користувався надзвичайною популярністю і до якого щодня приходило дуже багато учнів. І щодня хтось із них питав учителя, що треба зробити для того, щоби досягти (дослівно “відкрити”) саторі. 
На таке питання у сенсея була  наступна відповідь: “Випий зеленого чаю”. 
І от коли черговий учень учергове випиває чай, учитель питає його, чи було смачно. Той відповідає: “Так, надзвичайно”. А сам уже підстрибує від радості, що нарешті дізнається таємницю досягнення саторі, аж тут учитель каже йому: “Йди вже собі”. Тобто про саторі - ні слова, напився чаю і вйо додому. 
Це одна із відомих загадок “мондо:” у буддизмі, то що ж хотів сказати учитель?..Що коли п’єш зелений чай, треба концентруватися тільки на тому, як пити зелений чай. Або, іншими словами, не думати про всяке-різне, а вкладати серце у те, що робиш зараз, в цей конкретний момент часу. І це стане частиною шляху до саторі.
Начитався всякого такого, і виклав цілих 160 ієн за пляшку зеленого чаю - суміш сортів різних префектур: 70% з префектури Шідзуока, 20 - з району Ісе, і 10 - сорту мачча “Нішіо”.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios