brovary84: (Tenryuji)
[personal profile] brovary84
 Мій любимий Банк Кіото, про відкриття рахунку в якому колись згадував, знову порадував. І абсолютно так само, як я колись уже туто писав. Як це я, негідний ґайдзін, міг забути про необхідність заповнення документів про зміну адреси виключно великими літерами?..Но чтодєлать. 
Цього разу зателефонувала перелякана дєвачка, двічі перепитала, чи я розумію японську, тричі перепросила за завданий клопіт і сказала, що найближчим часом надішле мені пісьмо щастя, де треба буде все красивими великими літерами заповнити і надіслати їм назад. Отак..
А ще пише газета Асахі, що в префектурі Ямаґата з ініціативи місцевих активістів 26 років тому відкрили синтоїстський храм, присвячений повітрю. Мовляв, повітря, тобто атмосфера - це чи не найважливіша річ, яка нас оточує, але храми йому дотепер, на жаль, не присвячували. Ні традиційних воріт торіі на вході, ні всяких будівель у ньому немає, а є просто дзеркало із нержавіючої сталі на землі, посеред зеленого-зеленого лісу. Люди приходять, двічі вклоняються, чотири рази плескають у долоні, загадують бажання - і насолоджуються чистим повітрям. 5 червня, коли по всьому світу святкують День довкілля, у храмі проводять Свято повітря, бо для довколишніх мешканців цей день - теж День повітря. 
Хотів написати ще щось зовсім незначне і недоречне, але, на щастя, забув що саме. Як пригадаю - то буде. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:33 am
Powered by Dreamwidth Studios