brovary84: (Maska)
[personal profile] brovary84
Давно я про них не писав, майже рік, ну, може буде і тут покращення нашого життя вже сьогодні. А поки що - дві слові про компанію "Дайва Хаус", одного із найбільших виробників житлових будинків (переважно 2-3 поверхових. але будують і вищі).
Мають тут прекрасну систему грошової допомоги тим, хто їздить до престарілих батьків для догляду за ними. Компенсують по кілометражу від найближчої станції коло теперішнього місця проживання до станції неподалік від місця перебування батьків. Якщо понад 200 кілометрів в один бік - то 15 тисяч, якщо більше 1600 кілометрів - то 55 тисяч ієн. Всього таких рівнів встановлено 9, скористалися послугою 138 чоловік.
Ще є прекрасна система "тимчасової компенсації за виховання підростаючого покоління", мільйон ієн за одну дитину, і накопичувальна система відпускних днів, які можна протягом 2 років після їх нарахування використати всі одночасно, за один раз - до 100 днів.  
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios